Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ USŁUGI NEWSLETTERA

§1 DEFINICJE

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 • WIMBA – oznacza Wimba Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000974000, NIP: 6751765315, REGON: 522124301, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł,
 • Użytkownik  – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Strony,
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Strona – strona internetowa zarządzana i prowadzona przez WIMBA, dostępna pod adresem www.wimba.vet,,
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w sytuacji transmisji danych za pośrednictwem siedzi publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm.),
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 poz. 344).

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w tym w szczególności zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady funkcjonowania Strony i korzystania z udostępnionych Użytkownikom funkcjonalności, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz WIMBA, jak również zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

2. W związku ze świadczeniem przez WIMBA na Stronie usług świadczonych drogą elektroniczną, WIMBA zobowiązuje się do: 

 • Bezpłatnego udostępnienia Regulaminu dla Użytkowników do zapoznania się przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną, 
 • Świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią Regulaminu, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z uwzględnieniem przepisów RODO,
 • Zagwarantowania pełnej dostępności niniejszego Regulaminu, w tym zapewnienie możliwości jego pobrania, odtworzenia oraz utrwalenia za pomocą stosowanego przez Użytkownika systemu informatycznego,

3. Przed przystąpieniem do korzystania z Strony Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz przestrzegać jego postanowień po wcześniejszym zaakceptowaniu Regulaminu. 

4. Brak zapoznania  się Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie. 

5. W przypadku korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim polega na zaznaczeniu pola formularza Newslettera znajdującego się na odpowiedniej podstronie Strony o treści: „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczna oraz Politykę prywatności”.

6. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione Użytkownikom w sposób wskazany w ust. 2 lit. c powyżej, nie są dla Użytkowników wiążące. 

7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystanie usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Ponadto nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes WIMBA.

 

§3 USŁUGA NEWSLETTERA

1. WIMBA udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie usługę świadczoną drogą elektroniczną w postaci newslettera.

2. Usługa Newsletter jest udostępniania Użytkownikowi, który wprowadzi do formularza subskrypcyjnego swój adres email. Formularz subskrypcyjny został udostępniony na Stronie. 

3. Po dokonaniu zapisu, Użytkownik otrzyma za pośrednictwem wiadomości email link potwierdzający subskrypcję, który należy aktywować poprzez kliknięcie w ten link. 

4. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą aktywacji subskrypcji. 

 

§4 WARUNKI REALIZACJI USŁUGI NEWSLETTERA

1. Użytkownik może skorzystać z newslettera po spełnieniu następujących warunków:

 • Posiadania dostępu do urządzenia końcowego, na którym możliwe jest korzystanie z Internetu i dostęp do niego,
 • Korzystania z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie i przeglądanie stron internetowych z włączoną obsługą plików cookies i rozwiązań podobnych;
 • Posiadania adresu email.

2. Użytkownik korzystający z Strony jest zobowiązany do:

 • Korzystania z udostępnionych na Stronie usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, jak również w sposób który nie powoduje naruszenia dóbr osobistych WIMBA lub osób trzecich. 
 • Powstrzymania się od wykorzystania usług świadczonych drogą elektroniczną do publikacji reklam oraz innych informacji komercyjnych, w tym rozpowszechniania niezamówionej informacji handlowej.
 • Powstrzymania się od publikacji lub przesyłania treści o charakterze obraźliwym, sprzecznych z prawem, jak również stanowiących naruszenie praw autorskich lub wizerunku osób trzecich.
 • Powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby zakłócić lub utrudnić działanie Strony. 

3. WIMBA ma prawo do odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

 • Użytkownik naruszy Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Użytkownik poda błędne lub nieprawdziwe dane, w tym w szczególności dotyczy to danych niezbędnych do świadczenia na rzecz Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Użytkownik będzie podejmował działania zakłócające działanie Strony, jak również korzystanie z niego przez innych Użytkowników.
 • Tymczasowo lub na stałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną ze względu na konserwację lub modyfikacje Strony.

4. Usługa newslettera, świadczona drogą elektroniczną, ma charakter nieodpłatny. 

5. WIMBA zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter Internetu, używanego również do połączenia ze Stroną, jak również przesyłania danych, w tym poczty elektronicznej, świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się ze standardowym ryzykiem, które Użytkownik akceptuje. W związku ze szczególnym charakterem możliwych zagrożeń, WIMBA nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania Strony. 

6. W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, WIMBA zaleca Użytkownikom stosowanie środków ochrony urządzeń końcowych, z których Użytkownicy korzystają do przeglądania Strony, w tym poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, instalację oprogramowania antywirusowego, aktualizacje systemu operacyjnego, jak również podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci bezprzewodowych. 

7. WIMBA zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

 • przerwy w dostępie do usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, 
 • zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą, 
 • zaprzestanie świadczenia usług wobec Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu, 
 • szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
 • skutki wynikłe z podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, 
 • za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. 

8. Za skutki wynikające z podania nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji lub podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

9. W wypadku otrzymania przez WIMBA urzędowego powiadomienia o tym, że przechowywane treści mają charakter bezprawny, a dane te zostały dostarczone WIMBA przez Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu do tych danych, WIMBA nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę powstałą wskutek uniemożliwienia dostępu do tych danych. 

10. W przypadku powstania szkody w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, każda ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, którą druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, za wyjątkiem sytuacji w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu wynika z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§5 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newslettera jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie na żądanie Użytkownika, wyrażone poprzez kliknięcie w link odwołujący subskrypcję Newslettera zawarty w każdej wiadomości email zawierającej Newsletter wysyłany na adres email wskazany przez Użytkownika w formularzu subskrypcyjnym. 

2. Jeżeli WIMBA zaprzestanie świadczenia którejkolwiek z usług drogą elektroniczną, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z bazy danych WIMBA niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania żądania skutkującego usunięciem danych, złożonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu. WIMBA każdorazowo powiadomi Użytkownika o usunięciu jego danych ze swojej bazy. 

3. Niezależnie od ust. 1-2 powyżej, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, w tym w szczególności WIMBA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas korzystania z usługi, której wypowiedzenie dotyczy. 

 

§6 REKLAMACJE

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną objętych Regulaminem. Użytkownik w reklamacji powinien co najmniej podać:

 • adres elektroniczny (email) Użytkownika,
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

2. Reklamacje niezawierające danych wskazanych w ust. 2 powyżej zostaną pozostawione bez rozpoznania.

3. Reklamacje należy kierować do WIMBA na adres jego siedziby, tj. ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków, lub na adres elektroniczny: hello@wimba.vet. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez WIMBA, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia. WIMBA poinformuje Użytkownika niezwłocznie o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem adresu elektronicznego Użytkownika podanego w treści reklamacji.

 

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. WIMBA przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony na zasadach opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności.  

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. WIMBA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie w jakim ma to wpływ na jego postanowienia. 

2. O zmianach Regulaminu WIMBA poinformuje Użytkowników na 7 dni przed wejściem w życie jego nowej wersji. Informacja zostanie przesłana klientom poprzez wiadomość email zawierającą link do nowej wersji Regulaminu.

3. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowej wersji Regulaminu, Użytkownik jest proszony o poinformowanie o tym WIMBA. Brak akceptacji Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2022 roku.