Polityka Prywatności

 

I. Administrator danych osobowych

Wimba Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000974000, NIP: 6751765315, REGON: 522124301, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł.

II. Kontakt z Administratorem danych osobowych

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy:

 • mailowo pod adresem: hello@wimba.vet 

III. Przetwarzanie danych osobowych

1. W związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej zbierane są informacje o aktywności użytkownika na tej stronie, w tym również dane zapisywane w postaci plików cookies i logów serwera. Administrator, co do zasady nie przetwarza danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z plików cookies, gdyż informacje uzyskiwane za pośrednictwem tych plików nie umożliwiają identyfikacji i określenia tożsamości Użytkownika (Administrator przetwarza wyłącznie dane statystyczne, zanonimizowane). 

2. W związku z działaniem strony internetowej i dostępnych na niej funkcjonalności, Administrator danych osobowych zbiera następujące dane:

 • Adres email użytkownika dokonującego zapisu do newslettera,
 • Imię i/lub nazwisko – jeśli wchodzi w skład adresu email użytkownika dokonującego zapisu do newslettera,
 • Dane przetwarzanie w formie plików cookies i logów serwera, w zakresie wskazanym w pkt. XI Polityki prywatności – zbierane w każdym przypadku korzystania ze strony internetowej przez użytkownika wyłącznie w celu zapoznania się z jej zawartością.

IV. Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są zbierane przez Administratora danych osobowych w chwili dokonania zapisu na subskrypcję Newslettera, zaś w przypadku plików cookies oraz logów serwera – w związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej Administratora danych osobowych.

V. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników aby zrealizować następujące cele:

 • w celach marketingowych, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Administratora komunikatów handlowych lub marketingowych (w tym np. usługi newsletter) – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celu informowania na żądanie użytkownika o szczegółach oferty, produktów i usług oferowanych przez Administratora  – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO;
 • przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
 • w celach analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa strony internetowej, co stanowi uzasadniony interes przetwarzania danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń warunków użytkowania strony internetowej lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa strony internetowej, użytkowników, klientów i pracowników Administratora i innych stron trzecich, co stanowi uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
 • w celu wykorzystania narzędzi naszych partnerów wspierających działanie strony internetowej oraz wykorzystania tychże narzędzi w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności strony internetowej Administratora danych osobowych zgodnie z pkt XIV niniejszej polityki – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w sytuacjach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda Użytkownika. 

VI. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej mogą być:

 • Dostawcy usług hostingowych, usług w zakresie obsługi mailingów,
 • Podmioty świadczące obsługę prawną Administratora danych osobowych,
 • Osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierających działalność Administratora,
 • Podmioty zapewniające usługi marketingowe,
 • Podmioty zapewniające wsparcie techniczne,
 • Podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem, o ile udostępnienie takich danych jest konieczne w związku z realizacją interesów Administratora.

2. W przypadku,  jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub decyzji właściwego organu, a także jeżeli Użytkownik sam zgłosi takie żądanie, Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe Użytkownika właściwym organom publicznym. 

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt. III niniejszej Polityki prywatności, przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj: 

 • W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu, aż Użytkownik wycofa swoją zgodę lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do momentu rezygnacji przez użytkownika z korzystania z newslettera lub strony internetowej (w zależności od przedmiotu zgody na przetwarzanie danych osobowych). 
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO – do czasu nawiązania kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane Administratorowi danych osobowych na adres email podany na jego stronie internetowej. 
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, jednakże nie dłużej niż 3 lat, liczonych od końca roku, w którym Administrator danych osobowych rozpoczął przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane przetwarzane do celów analitycznych oraz administrowania stroną internetową – do czasu utraty przydatności lub aktualności danych. 

2. Po osiągnięciu celu przetwarzania Administrator usunie lub dokona anonimizacji danych osobowych, a w przypadku, gdy będzie zamierzał przetwarzać dane w celach analitycznych zobowiązuje się korzystać z danych w zakresie adekwatnym i niezbędnym do określonych celów przetwarzania, a w szczególności w sposób uniemożliwiający identyfikację i określenie tożsamości osób, których dane dotyczą (np. poprzez zastosowanie mechanizmów pseudonimizacji). 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Administrator danych osobowych korzysta z usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Google czy Mailchimp, posiadające swoje siedziby poza Unią Europejską, a w konsekwencji – zgodnie z  RODO – są traktowane jak podmioty z państwa trzeciego.

2. RODO przewiduje ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. Ze względu na fakt, że nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

3. W przypadku, gdy dostawcy usług i technologii posiadają siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia, aby przekazywanie danych poza EOG odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Poziom ochrony danych w Państwach poza EOG może różnić się od tego zagwarantowanego przez prawo europejskie. Dane do podmiotów dostarczających usługi i technologie wykorzystane w ramach działania strony internetowej posiadających siedziby poza EOG możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję Europejską decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych (np. gdy przekazanie następuje w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzia Google Analytics).

4. W każdym momencie Administrator danych osobowych udzieli Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, szczególnie, jeżeli kwestia ta budzi Pana/Pani jakiekolwiek wątpliwości.

5. W każdym momencie przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które zostały przekazane do państwa trzeciego.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik, który korzysta ze strony internetowej Administratora danych osobowych, ma prawo do:

1. Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,

2. Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

3. Żądania usunięcia danych osobowych –  jeżeli Użytkownik uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jego dane osobowe i nie zachodzą podstawy uzasadniające dalsze przetwarzanie.

4. Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – Użytkownik może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

 • Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. 
 • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


6. Przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrykturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Użytkownik może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi. 

7. Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienia poprzez skierowanie wiadomości email na adres: hello@wimba.vet.

X. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może w każdym czasie wycofać raz udzieloną zgodę. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie uchyla legalności przetwarzania danych osobowych sprzed złożenia oświadczenia.

Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienie poprzez skierowanie wiadomości email na adres: hello@wimba.vet.

XI. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik, który uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XII. Konieczność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej – konieczne, jeżeli użytkownik chce skorzystać ze Strony oraz wykorzystywać w pełni jej funkcjonalności, w tym w szczególności skorzystać z newslettera udostępnionego przez Administratora danych osobowych na Stronie. 

XIII. Cookies i logi serwera

1. Strona internetowa wykorzystuje do swojego działania pliki cookies, które stanowią krótkie informacje tekstowe, zapisywane w przeglądarce internetowej. 

2. Przy ponownym połączeniu ze Stroną Internetową, witryna rozpoznaje urządzenie, na którym strona jest otwierana. Pliki mogą być odczytywane przez system stosowany przez Administratora, a także dostawców usług wykorzystanych w tworzeniu strony internetowej.

3. Część plików cookies ma charakter zanonimizowany, co powoduje, że zidentyfikowanie użytkownika  bez dodatkowych informacji nie jest możliwe.

4. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies na wykorzystywanych przez Państwa urządzeniach, dlatego przy pierwszej wizycie na Stronie Internetowej pojawia się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. 

5. Cookies wykorzystywane w funkcjonowaniu Strony Internetowej spełniają następujące funkcje:

 • niezbędne  — pliki cookies wykorzystywane w celu dostarczenia Użytkownikom usług oraz funkcjonalności strony internetowej, z których użytkownik zamierza korzystać. Niezbędne pliki cookies pochodzą wyłącznie od Administratora i są przez niego instalowane w urządzeniu końcowym użytkowników;
 • funkcjonalne pliki cookies  — pliki cookies umożliwiają zapamiętanie i dostosowanie Strony Internetowej do wyborów użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych;
 • tworzenie statystyk / analityczne pliki cookies — te pliki cookies służą do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać Stronę Internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.

6. W przypadku, gdy Pan/Pani nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu Strony Internetowej, ustawienia w przeglądarce internetowej należy zmienić w następujący sposób:

 • całkowicie zablokować automatyczną obsługę plików cookies, lub
 • żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

7. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może skutkować znaczącymi trudnościami w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp. 

8. Niektóre zdarzenia wywoływane przez osoby korzystające ze Strony Internetowej i informacje o nich są zapisywane w formie logowania na serwerze. Zapisane w ten sposób dane służą wyłącznie do prawidłowego administrowania działaniem Strony internetowej, zapewnienia jej prawidłowej obsługi i nieprzerwanego działania jej poszczególnych funkcjonalności.

9. Jako logi serwera mogą zostać zapisane następujące informacje:

 • marka i  model urządzenia na którym otwierana jest strona;
 • identyfikator sprzętowy; 
 • rodzaj i wersja systemu operacyjnego; 
 • data i godzina logowania, 
 • adres IP urządzenia.

10. W formie logów mogą być zapisywane również logi poszczególnych działań użytkowników. W takim wypadku logi są dostępne w narzędziach przeznaczonych do obsługi poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej.

11. Dane wskazane w pkt. 10 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami, a ich wykorzystanie obejmuje jedynie działania wskazane w pkt. 9 powyżej.

XIV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Strona internetowa Administratora danych osobowych nie wykorzystuje do swojego działania mechanizmów opartych o profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

XV. Profile w mediach społecznościowych

1. Na stronie internetowej zastosowano linki do profili Administratora w mediach społecznościowych, pozwalające na przekierowanie do tych profili, które są prowadzone w portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram). Z pomocą linków do profili w mediach społecznościowych użytkownik strony internetowej może przejść na fanpage (stronę) prowadzony przez Administratora danych osobowych w wybranym serwisie społecznościowych i zapoznać się z informacjami o Administratorze danych osobowych udostępnionymi na fanpage’u, do którego następuje przekierowanie. 

2. W czasie korzystania z linków do profili społecznościowych, dochodzi do wymiany danych między użytkownikiem a portalem społecznościowym, do  którego następuje przekierowanie, Administrator jednak nie przetwarza tych danych, które zbierane są podczas korzystania z wtyczek przez administratorów poszczególnych wskazanych serwisów. 

3. Administrator zachęca do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności poszczególnych serwisów przed skorzystaniem z danej wtyczki. 

4. Korzystanie z określonych funkcji wskazanych w ust. 1 dostawców może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies zewnętrznych podmiotów.

5. Dane osobowe podawane dobrowolne na fanpage w portalach społecznościowych, będą przetwarzanie przez Administratora w celu zarządzania danym fanpage’em, komunikowania się z użytkownikami, w tym także udzielania odpowiedzi na zadawane przez użytkowników pytania, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, informowania o ofercie Administratora, organizowanych wydarzeniach, tworzenia społeczności fanpage w wybranym serwisie, do którego prowadzą przekierowania w formie wtyczek społecznościowych.

6. Od momentu kliknięcia w dany link, dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez dany serwis lub portal społecznościowy (a w tym także komunikatory w nich udostępnione), a jego właściciel staje się współadministratorem danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. 

7. W odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkownika na stronach portali społecznościowych użytkownikowi przysługują prawa określone w punkcie VII, VIII i IX  niniejszej Polityki. 

8. Więcej informacji na temat stosowanych technologii znajduje się w polityce prywatności danego dostawcy:

XVI. Inne narzędzia stosowane przez administratora

1. W przypadku niektórych funkcji dostępnych na stronie internetowej, Administrator korzysta z usług dostawców zewnętrznych. 

2. Odpowiednie usługi są przeważnie funkcjami opcjonalnymi, które muszą być wyraźne wybrane lub wykorzystywane przez użytkownika strony internetowej. 

3. W związku z korzystaniem z usług dostawców zewnętrznych, Administrator danych osobowych zawarł z odpowiednim dostawcami porozumienia umowne o świadczenie lub integrację ich usług i w ramach naszych możliwości dokładamy starań, aby również dostawcy zewnętrzni w sposób przejrzysty informowali o zakresie przetwarzania danych osobowych i przestrzegali przepisów prawa o ochronie danych.

4. W ramach działania strony internetowej, Administrator korzysta z następujących usług:

 • Google Analitycs – dostarczane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA: 

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników ze stroną internetową. Pliki cookie są wykorzystywane w przypadku tej usługi do celów analitycznych i statystycznych Administratora (informacje o aktywności użytkowników i sposobie korzystania ze strony internetowej). 

Google Analytics obsługuje też opcjonalny dodatek do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

W niektórych przypadkach dane zbierane z wykorzystaniem w/w narzędzia mogą stanowić dane osobowe, czyli np. informacje takie jak: pseudonimowe identyfikatory plików cookie, pseudonimowe identyfikatory wyświetlania reklam, adresy IP, inne pseudonimowe identyfikatory użytkownika. W niektórych przypadkach Google może wykorzystywać także adresy IP w celu ustalenia miejsca pochodzenia użytkowników (tworzenia geolokalizacji).  

Podstawą prawną do stosowania opisanej wyżej usługi wobec użytkowników jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z prawnie uzasadnionym interesem administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji o usłudze dostępnych jest pod adresem internetowym: https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=%2Cpliki-cookie-i-identyfikatory-google-analytics .

 • MailChimp  – dostarczane przez The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce De Leon Ave Ne Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

MailChimp jest narzędziem służącym do obsługi i dystrybucji newsletter, na który można się zapisać na stronie internetowej Administratora danych osobowych. Zapisując się na newsletter, użytkownik wprowadza swój adres email, który następnie jest przetwarzany w celu wysyłania newslettera do zapisanych użytkowników, jak również w celach statystycznych i analitycznych związanych z wysyłką newslettera. W związku z wykorzystaniem tego narzędzia do obsługi newslettera, dane osobowe użytkowników, którzy zapisali się do newslettera, mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przekazanie tych danych oparto o standardowe klauzule umowne. 

Podstawą prawną do stosowania wskazanego narzędzia jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z prawnie uzasadnionym interesem administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji o usłudze dostępnych jest pod adresem internetowym:

https://www.intuit.com/privacy/statement/ 

https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ 

Newsletter korzysta z „web-beacon” – pliku wielkości piksela, pobieranego z serwera MailChimp po otwarciu newslettera. Podczas otwierania newslettera web-beacon umożliwia zgromadzenie informacji technicznych – danych systemu i przeglądarki, jak również adresu IP użytkownika i daty pobrania newslettera. Zbierane dane są wykorzystywane:

a) W celu ulepszenia technicznego usług, w oparciu o dane techniczne lub dane na temat grupy docelowe i charakterystyki jej zachowania podczas korzystania z newslettera, w tym również w oparciu o lokalizację, którą można ustalić na podstawie IP lub czasu dostępu,

b) W celach analitycznych i statystycznych, a w szczególności w celu ustalenia, czy i kiedy przesyłany newsletter jest otwierany, które z linków w nim dostępnych są klikane przez użytkowników.

Analiza powyższych informacji pozwala poznać upodobania czytelnicze odbiorców i dostosować do nich treści publikowane w newsletterze oraz wysyłać treści adekwatne do zainteresowań użytkowników newslettera. Dane są wykorzystywane wyłącznie do celów analitycznych – Administrator danych osobowych ani MailChimp nie przyporządkowują ich do konkretnego użytkownika ani nie prowadzą profilowania na ich podstawie.

 • Polylang –  dostarczane przez WP SYNTEX SARL, 28, rue Jean Sébastien Bach, 38090 Villefontaine, Francja.

Polylang jest narzędziem umożliwiającym dostarczanie treści na stronie internetowej w kilku językach obcych wybranych przez Administratora danych osobowych dla stron internetowych korzystających z infrastruktury WordPress. Polylang nie przetwarza odrębnie danych osobowych użytkowników strony internetowej, a jedynie umożliwienie Administratorowi udostępnienia strony internetowej w różnych wersjach językowych. 

Podstawa prawną do stosowania wskazanego narzędzia jest prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji o usłudze dostępnych jest pod adresem internetowym:

https://polylang.pro/privacy-policy/ 

 • Usługi analityczne i reklamowe Facebook – dostarczane przez Meta Platforms, Inc. 

Administrator może wykorzystywać na swojej stronie internetowej narzędzia umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanej reklamy w portalu Facebook, tj. spółkę Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, CA, 94025-1452, USA.

Reklamy będą prezentowane wyłącznie dla użytkowników, którzy posiadają konto w serwisie społecznościowych „Facebook”, a dane Użytkowników Strony Internetowej będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpoznania Użytkownika w celu zaprezentowania mu dostosowanego przekazu reklamowego z wykorzystaniem plików cookie, jednak nie będą pozwalały na określenie tożsamości użytkownika. Administrator nie łączy danych wykorzystywanych do retargetingu lub remarketingu z żadnymi innymi danymi. Narzędzia od Facebook, oprócz celów reklamowych tj. takie jak „Facebook Pixel Tag” możemy także stosować do celów analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną do stosowania usługi „Facebook” oraz plików cookie tego dostawcy jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z prawnie uzasadnionym interesem administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Więcej o zasadach ochrony prywatności w przypadku narzędzi od Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

XVII. Zabezpieczenia

Administrator stosuje właściwe i adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych użytkowników, stosując sprawdzone standardy technologiczne w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych użytkowników lub innym zagrożeniom danych osobowych.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują właściwe powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności RODO oraz ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki użytkownik zostanie poinformowany przez publikację nowego tekstu Polityki na stronie internetowej oraz wyświetlenie komunikatu przy wejściu na stronę internetową. 

3. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 26 października 2022 roku.